Välkommen till

SD Danderyd

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Danderyd

Vision Danderyd - Vår vision är att Danderyd förblir en välfungerande och välmående kommun vars grund bygger på trygghet, tradition och gemenskap – såväl för ung som för gammal, oavsett om man är uppväxt här eller inflyttad. För att lyckas måste kommuninvånarna känna delaktighet, samhörighet, samt ges inflytande i övergripande beslut som rör deras liv, vardag och framtid. Vi ser framför oss en kommun med mångfald, men ställer oss klart negativa till mångkultur som riskerar att minska gemenskapen och skapa parallellsamhällen. Danderyd är, och ska vara, självständigt, samtidigt som vi måste förstå, och ta hänsyn till, vår geografiska placering. Vi gränsar till Stockholm och ett antal andra stora kommuner vilket påverkar oss på olika sätt. Vårt läge är attraktivt med tunnelbana som på tio minuter tar oss in till Stockholms innerstad, en lång kustremsa mot havet samt stora grönområden och en villastad som även den bidrar till grönska och pollinerande insekter. Vi ska värna om det unika natur- och kulturarv som finns i Danderyd; vi motsätter oss därför vidlyftiga byggplaner för kommunen. Storskaligt byggande i Danderyd ligger inte i Danderydsbornas intresse och vi har inte, vad än regeringen eller företrädare för Stockholmsregionen hävdar, någon skyldighet att bygga bort bostadsbristen i Stockholmsområdet. Danderyd är redan den kommun i landet som har högst exploateringsgrad mot vattnet, som använder mest yta av alla Sveriges kommuner för bostäder och näst mest yta för alla typer av byggnationer, dvs inklusive, kontor, vägar mm Vi vill skapa ett samhälle där alla ska kunna leva ett värdigt liv oavsett förutsättningar. Samtidigt är det viktigt att det lönar sig att arbeta och utbilda sig. Vi motsätter oss ett samhälle där individen fördummas och görs beroende av staten eller kommunen; målet måste vara att klara sig själv. För att främja detta ser vi väldigt positivt på ökat medborgarinflytande och större transparens från kommunen i viktiga frågor. Vi menar att vikten av samhörighet och gemenskap inte får förringas, då den skapar den solidaritet som i sin tur ligger till grund för välfärdsstaten. Därför har stöd till föreningslivet en viktig roll. Demokrati, yttrandefrihet, sekularism samt sexuella minoriteters och handikappades lika rättigheter är självklarheter och inget som samhället någonsin får tumma på. Och är en förutsättning för att som förening få kommunens stöd, vare sig vi pratar bidrag eller lokaler. Vi vill ha ett jämlikt samhälle där pojkar och flickor ges samma förutsättningar, men motsätter oss speciella genusperspektiv och liknande läror som saknar vetenskaplig grund, vilka vi anser förnekar människans natur och egna val. Vi ser det som självklart att alla respekteras och behandlas lika oavsett sexuell läggning eller religion, men anser inte att positiv särbehandling bidrar till detta.

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Vi vill ha ett land som håller samman

Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt. Vi vill ha ett Sverige där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. Vi kommer aldrig ge utrymme åt islamism eller annan extremism, här ska demokrati och jämställdhet råda. I vårt Sverige är vi stolta över vår kultur och våra traditioner. Vi värdesätter och vill vårda det vi ärvt från tidigare generationer.

Vi vill ha ett tryggt samhälle

Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. Vi tycker också att samhällsresurser i första hand ska läggas på brottsoffren och inte på brottslingarna. I vårt Sverige sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma medborgare ska behöva låsa in sig för att känna trygghet. Vi vill satsa på de män och kvinnor som arbetar som poliser och ge dem det stöd, den uppskattning och den lön de förtjänar.

Aktuellt

SD Danderyds budgetförslag 2022

Sverigedemokraterna Danderyd föreslår i sitt budgetförslag för 2022 en kommunal skattesats på 17:95 kr, vilket innebär en skattesänkning på 80 öre (jämfört med 2021 skattesats). Skattesänkningen innebär att en Danderydsbo med förvärvsinkomst på 500 000 kr om året får nästan 4000 kr mer i plånboken 2022. Sverigedemokraternas budgetförslag innebär ett positivt resultat om ca 86 mnkr […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Stockholms län