Kommunfullmäktige 2020-03-30 | Sverigedemokraterna i Danderyd

Kommunfullmäktige 2020-03-30

Kommunfullmäktigemötet hölls på grund av Coronaviruset i Danderyds Gymnasium den här gången. Anledningen var att man ville skapa större mellanrum mellan deltagarna. Hur häftigt det än är att som Sverigedemokrat få ha fullmäktige i Banérsalen, med dess historiska anor, så är det en mindre lämplig lokal och på sikt måste en annan lösning hittas, även utan Coronavirus.
Majoriteten valde under mötet att klubba igenom planerna med korttids och äldreboendet Ginnungagap. Vi röstade för Centerns ändringsyrkande som i kort går ut på att gör om och gör rätt. Om vi bortser från alla tidigare turer runt bygget som vem skall äga, vem skall bygga, vad är marknadsmässigt pris osv, så handlade det den här gånger mer om att vi tycker att detaljplanen har ändrats så pass mycket under ärendets gång att det vore på sin plats med att ta om förfarandet och på nytt involvera de kommuninvånare som påverkas av bygget. Nu är beslut att gå vidare med byggplanerna taget i KF vilket med största sannolikhet kommer att leda till diverse överklaganden som kommer att försena bygget. Vi menar att hade man gjort om det så hade man kunnat slippa de förseningarna samtidigt som man till viss del hade kunnat tillmötesgå de berörda i närområdet.

Svalnässkolans vara eller icke vara var också uppe för beslut. Här röstade vi med majoriteten och inte den för övrigt enade oppositionen som ville behålla skolan i kommunal regi. Det råder stort överskott på skolplatser i Djursholm och något måste göras för att dra ner på dessa. Att stänga Svalnässkolan skulle vara ett steg. Efter stora protester från de berörda togs ett förslag fram där skolan kan överlåtas till en privat aktör. Det i sig reducerar egentligen inte antalet skolplatser i Djursholm men möjliggör för andra besparingar. Det är en kompromiss och kompromisser är sällan bra utan mer måste helt klart till för att komma tillrätta med problemet. T ex så måste Vasaskolan genomgå förändringar för att bättre möta dagens situation. Det här var alltså bara första steget i en rad nödvändiga åtgärder.

En enhällig kommunfullmäktige röstade även igenom att behålla Enebyskolan samt Brageskolan i Enebyberg. Renovering och ombyggnad kommer att påbörjas där.

Sen var det dags att fastställa en ny flaggnings-policy. Som ett resultat av vår tidigare motion om att stoppa kommunal flaggning med den politiskt laddade Pride-flaggan så har en ny flaggnings-policy tagits fram. Den var inte alls så åtstramad som vi hade önskat vilket ledde till en längre debatt. I policyn är det kommunstyrelsens ordförande som avgör vad som får/skall flaggas med medan vi menar att det inte skall finnas utrymme för att hamna under påtryckning eller för att egna värderingar skall kunna ligga till grund för val av flaggning. Debatten gled in på Pride vilket vi menar är en exkluderande, politiserad, vänsteraktivistisk organisation och ingenting som en kommun skall ta ställning till. Vi lade ett ändringsyrkande enligt nedan som vi fick med oss sex stycken andra ledarmöten på. Antagligen kristdemokrater. Värt att nämna är att det var faktiskt väldigt nära att ett annat yrkande som gick ut på att skriva in att kommunen SKALL flagga med Prideflaggan klubbades igenom. Det stoppades med endast en röst vilket visar på hur långt in i borgligheten vänsteraktivismen har etablerat sig och blivit norm snarare än undantag.

 

Sverigedemokraterna vill se en stramare flaggningspolicy än den som KS föreslagit. Vi reserverar oss därför mot beslutet till förmån för vårt eget ändringsyrkande beskrivet nedan.
Att hissa en flagga är ett ställningstagande. Man visar att man delar en uppfattning, stöder en sak eller tillhör någon gruppering. Flaggning kan alltså i allra högsta grad vara laddat, politiskt eller på annat sätt. Flaggor har alltså många gånger ett starkt symbolvärde. En flagga som uppfattas olämplig eller provocerande för en kommuninvånare är neutral eller positiv för någon annan.
Att som i Danderyds flaggningspolicy överlåta till KSO att godtyckligt avgöra vem som skall få eller inte få flagga i kommunens flaggstänger är fel. Inte bara riskerar det att sätta KSO under press att gå grupper till mötes utan det bli KSOs politiska och andra värderingar som styr vad kommunen flaggar eller inte flaggar med.
Sverigedemokraterna menar att med en stramare flaggningspolicy kan man slippa den här problematiken. Vi lade därför ett ändringsyrkande i KF 2020-03-30 med följande formulering:
Endast kommunens flagga, svenska flaggan samt utländska besökares nationsflaggor skall vara tillåtna att flagga med inom kommunens verksamheter.

 

 

Christer Erestål
Gruppledare, Kommunfullmäktige
Ledamot, Kommunstyrelsen