Kostnadskontroll före skattehöjning. | Sverigedemokraterna i Danderyd

Kostnadskontroll före skattehöjning.

Skattehöjningar utan kostnadskontroll är inte en hållbar lösning
Danderyd är i en prekär ekonomisk situation med stora underskott. Samtidigt så har vi brister i välfärden, bl.a. så hänvisas våra äldre i behov av korttidsboende till Farsta.
I det läget så kan det vara frestande att hävda att skattehöjningar är svaret på alla våra problem.
Riktigt så enkelt är det inte. Den uppkomna situationen har nämligen till stor del orsakats av en kraftigt bristande kostnadskontroll och undermålig ekonomistyrning.
Under en längre period så har nettokostnaderna för nämnderna tillåtits att öka betydligt snabbare än skatteintäkterna, utan att någon närmare analys har gjorts av orsakerna. Administrationen har växt på ett svårförklarligt sätt. Bl.a. så har kommunledningskontorets kostnader ökat från drygt 75 MSEK (2014) till 127 MSEK (2019), utan att arbetsuppgifterna har ändrats väsentligt eller någon närmare förklaring till ökningen har presenterats.
Skattehöjningar är dessutom inte riskfria, utan det finns risk för negativa effekter på sysselsättning och incitamenten att arbeta. Detta gäller inte minst då Danderydsborna idag har ett mycket högt skattetryck trots brister i välfärden.
På längre sikt så riskerar skattehöjningar, i kombination med brister i välfärden, att skada fundamentet i Danderyds ekonomi och vi riskerar att komma till en punkt då skatteintäkterna minskar trots höjningar av skattesatsen.
Sverigedemokraterna menar därför att för komma tillrätta med det ekonomiska läget i kommunen på längre sikt så finns det bara en väg att gå. Vi måste börja med väsentligt förbättrad kostnadskontroll och styrning av verksamheten samt en mycket tydligare prioritering av kärnverksamheten. Först därefter kan behovet att skattehöjningar analyseras.

Bo Lagercrantz
SD Danderyd