Sverigedemokraterna i Danderyd | Sida 3

Huvudsida

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Danderyd

Varmt välkomna till vår förening.
Kontakta oss gärna angående frågor om politik.

Senaste nytt!

 • Kommunfullmäktige 2020-03-30

  Av christererstal den 9 april, 2020
  0

  Kommunfullmäktigemötet hölls på grund av Coronaviruset i Danderyds Gymnasium den här gången. Anledningen var att man ville skapa större mellanrum mellan deltagarna. Hur häftigt det än är att som Sverigedemokrat få ha fullmäktige i Banérsalen, med dess historiska anor, så är det en mindre lämplig lokal och på sikt måste en annan lösning hittas, även utan Coronavirus.
  Majoriteten valde under mötet att klubba igenom planerna med korttids och äldreboendet Ginnungagap. Vi röstade för Centerns ändringsyrkande som i kort går ut på att gör om och gör rätt. Om vi bortser från alla tidigare turer runt bygget som vem skall äga, vem skall bygga, vad är marknadsmässigt pris osv, så handlade det den här gånger mer om att vi tycker att detaljplanen har ändrats så pass mycket under ärendets gång att det vore på sin plats med att ta om förfarandet och på nytt involvera de kommuninvånare som påverkas av bygget. Nu är beslut att gå vidare med byggplanerna taget i KF vilket med största sannolikhet kommer att leda till diverse överklaganden som kommer att försena bygget. Vi menar att hade man gjort om det så hade man kunnat slippa de förseningarna samtidigt som man till viss del hade kunnat tillmötesgå de berörda i närområdet.

  Svalnässkolans vara eller icke vara var också uppe för beslut. Här röstade vi med majoriteten och inte den för övrigt enade oppositionen som ville behålla skolan i kommunal regi. Det råder stort överskott på skolplatser i Djursholm och något måste göras för att dra ner på dessa. Att stänga Svalnässkolan skulle vara ett steg. Efter stora protester från de berörda togs ett förslag fram där skolan kan överlåtas till en privat aktör. Det i sig reducerar egentligen inte antalet skolplatser i Djursholm men möjliggör för andra besparingar. Det är en kompromiss och kompromisser är sällan bra utan mer måste helt klart till för att komma tillrätta med problemet. T ex så måste Vasaskolan genomgå förändringar för att bättre möta dagens situation. Det här var alltså bara första steget i en rad nödvändiga åtgärder.

  En enhällig kommunfullmäktige röstade även igenom att behålla Enebyskolan samt Brageskolan i Enebyberg. Renovering och ombyggnad kommer att påbörjas där.

  Sen var det dags att fastställa en ny flaggnings-policy. Som ett resultat av vår tidigare motion om att stoppa kommunal flaggning med den politiskt laddade Pride-flaggan så har en ny flaggnings-policy tagits fram. Den var inte alls så åtstramad som vi hade önskat vilket ledde till en längre debatt. I policyn är det kommunstyrelsens ordförande som avgör vad som får/skall flaggas med medan vi menar att det inte skall finnas utrymme för att hamna under påtryckning eller för att egna värderingar skall kunna ligga till grund för val av flaggning. Debatten gled in på Pride vilket vi menar är en exkluderande, politiserad, vänsteraktivistisk organisation och ingenting som en kommun skall ta ställning till. Vi lade ett ändringsyrkande enligt nedan som vi fick med oss sex stycken andra ledarmöten på. Antagligen kristdemokrater. Värt att nämna är att det var faktiskt väldigt nära att ett annat yrkande som gick ut på att skriva in att kommunen SKALL flagga med Prideflaggan klubbades igenom. Det stoppades med endast en röst vilket visar på hur långt in i borgligheten vänsteraktivismen har etablerat sig och blivit norm snarare än undantag.

   

  Sverigedemokraterna vill se en stramare flaggningspolicy än den som KS föreslagit. Vi reserverar oss därför mot beslutet till förmån för vårt eget ändringsyrkande beskrivet nedan.
  Att hissa en flagga är ett ställningstagande. Man visar att man delar en uppfattning, stöder en sak eller tillhör någon gruppering. Flaggning kan alltså i allra högsta grad vara laddat, politiskt eller på annat sätt. Flaggor har alltså många gånger ett starkt symbolvärde. En flagga som uppfattas olämplig eller provocerande för en kommuninvånare är neutral eller positiv för någon annan.
  Att som i Danderyds flaggningspolicy överlåta till KSO att godtyckligt avgöra vem som skall få eller inte få flagga i kommunens flaggstänger är fel. Inte bara riskerar det att sätta KSO under press att gå grupper till mötes utan det bli KSOs politiska och andra värderingar som styr vad kommunen flaggar eller inte flaggar med.
  Sverigedemokraterna menar att med en stramare flaggningspolicy kan man slippa den här problematiken. Vi lade därför ett ändringsyrkande i KF 2020-03-30 med följande formulering:
  Endast kommunens flagga, svenska flaggan samt utländska besökares nationsflaggor skall vara tillåtna att flagga med inom kommunens verksamheter.

   

   

  Christer Erestål
  Gruppledare, Kommunfullmäktige
  Ledamot, Kommunstyrelsen

 • Jimmie Åkessons tal till nationen

  Av fredrik.lindahl den 27 mars, 2020
  0

  Tillsammans som en nation. Tillsammans som en familj.

  Sverige genomgår nu en av de värsta kriserna i modern tid, tusentals svenska liv riskerar att släckas och vår ekonomi skakar i sina grundvalar.

  Det gör mig förbannad att vår sjukvårdspersonal saknar rimlig skyddsutrustning, att vårt lands beredskap är så pass eftersatt, att vi knappt klarat oss några dagar innan lagren gapade tomma.

  Men den tiden att vara förbannad, är inte nu. Vi går igenom denna kris som ett enat land, som en nation, som en familj. Tiden kommer när vi kan och ska utkräva ansvar, men nu gäller det att hålla ihop vårt land och samarbeta.

  Först och främst ska vi rädda liv och göra vårt yttersta för att sjukvården inte kollapsar av överbelastning, men vi måste samtidigt, med kraft, möta de allvarliga följdverkningar som drabbar företag och jobb.

  Vi kommer att ta oss igenom det här. Det är ett allvarligt läge, men vårt land har stått inför svåra prövningar förr, och vi har klarat det. Det kommer att vara tufft, det kommer att vara kämpigt. Vi må vara ett litet land, men vi är en stor nation. Vi kommer att klara det. Det kommer att krävas uppoffringar, men vi kommer att gå igenom det här, tillsammans som en nation, tillsammans som en familj.

  / Jimmie Åkesson

  Bli medlem i Sverigedemokraterna idag!

   

 • Kommunfullmäktige 20-03-02

  Av christererstal den 12 mars, 2020
  0

  Under det första KF mötet under mars månad är det egentligen bara en sak jag vill belysa. En motion från Centerpartiet om att inleda förhandlingar med Trafikverket om finansiering av E18 debatterades. En motion vi ställer oss bakom. Vad det handlar om är att man till dagens datum har lagt ner över 14mnkr på att utreda en tunneldragning av E18 genom kommunen utan att veta vilka roller de olika aktörerna spelar. Viktiga frågor som t ex inte är klarlagda är, vem finansierar? Vad kan vi göra med marken som friläggs? Att kommunen själv skall finansiera en tunnel är omöjligt. Om staten gör det så kommer det att villkoras mot väldigt många bostäder vilket man måste förstå konsekvenserna av. Det motionären och även vi menar är att förhandlingar bör inledas innan vi lägger mer skattepengar på något som kanske aldrig bli av. Samtidigt menar majoriteten att man vill ha ett så pass bra underlag som möjligt innan man tar det ett steg vidare.
  Och vem vet, innan en tunnel är på plats så kör kanske alla el-bilar i Stockholm och då är utsläppen och även delar av bullret borta. Däcken är en bullerbov som inte försvinner.

  Christer Erestål
  Gruppledare, Kommunfullmäktige
  Ledamot, Kommunstyrelsen

 • Fika i Mörby och flygbladsutdelning i Täby Centrum

  Av christererstal den 16 februari, 2020
  0

  Under våren kommer vi bland annat fortsätta med medlemsfika i Mörby Centrum och flygbladsutdelning i Täby Centrum. Om någon är intresserad av att träffas eller komma med och hjälpa till är det bara att höra av sig.

 • Kommunfullmäktige 2020-02-03

  Av christererstal den 16 februari, 2020
  0

  Under KF (Kommunfullmäktige) mötet den 3e februari debatterades bland annat det efterlängtade äldreboende med korttidsboende på den tomt som går under namnet Ginnungagap. SD Danderyd tillsammans med övrig opposition valde att bifalla ett återremissyrkande från Centern. Återremissen har fått stark kritik från majoriteten som menar att den försenar bygget. Det är ett märkligt påstående då man haft väldigt lång tid på sig att ta fram en ny detaljplan. Dessutom, gör man rätt från början så går det snabbare. Vi har tidigare kritiserat sättet tomten såldes på samt priset. Vi hade gärna sett att kommunen ägt marken, byggt boendet men sedan lagt ut driften på någon privat aktör. Så blev det inte. Vad det nu senast handlat om är hur processen med invånarna gått till samt utformningen av själva byggnaden. För oss Sverigedemokrater var det viktigt att markera att kommunikationen med de som är lokalt berörda av större förändringar, som t ex ett bygge av den här magnituden, skall involveras i processen. Vi påstår inte att det inte gjorts i det här fallet men menar att man efter omfattande förändringar i detaljplanen borde tagit ärendet en vända till.
  Vi ställde även en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander där vi ville få redogjort vad som hänt eller kommer att hända med de 5mnkr som budgeterats för trygghetsåtgärder. Det är en principiellt viktig fråga för oss nu när övriga partier skapar ett kaotiskt, kriminellt och otryggt Sverige. Vi har upprepade gånger markerat vikten av frågan genom att i vår budget skapa utrymme för åtgärder. Nu i år följde majoriteten vårt exempel. Vad har man då gjort? Jo, man har anlitat nya väktare som ronderar de mer utsatta platserna. Man har planer på att utöka grannsamverkan med ytterligare en bil. Idag finns bara en bil. Man har planer på att sätta upp kameror på strategiska platser men tillstånden tar väldigt lång tid. Fortsättning följer och vi kommer att ligga på.

  Under KS (kommunstyrelsens) möte den 10e februari beslutades bland annat att fortsätta med grannsamverkansbilen. Annars var det mest fokus på ekonomin i kommunen och hur den skall rapporteras i framtiden. Viktiga frågor för att förbättra insyn och möjlighet till snabbare åtgärder i framtiden.
  Frågan om tiggeriförbudet kom upp och det konstaterades att det faktiskt verkar som det har minskat inom kommunen. Ett steg i rätt riktning.

  Christer Erestål
  Gruppledare Kommunfullmäktige
  Ledamot, Kommunstyrelsen.