Vår politik | Sverigedemokraterna i Danderyd

Vår politik

Danderyd:

Valmanifest

 

 

Valmanifest 2018

 Vision

Vår vision är att Danderyd förblir en välfungerande och välmående kommun vars grund bygger på trygghet, tradition och gemenskap – såväl för ung som för gammal. För att lyckas måste kommuninvånarna känna delaktighet, samhörighet, samt ges inflytande i övergripande beslut som rör deras liv, vardag och framtid. Vi ser framför oss en kommun med mångfald, men ställer oss klart negativa till mångkulturalism.

De invandrare som kommer hit för att stanna bör i största möjliga mån assimileras. Därför ska kommunen inte aktivt delta i, eller finansiera t.ex. hemspråk och andra åtgärder som undergräver assimilering.

Kommunen är, och skall vara, självständig, samtidigt som vi måste förstå och ta hänsyn till vår geografiska placering. Vi gränsar till Stockholm och ett antal andra stora kommuner vilket påverkar oss på olika sätt. Vårt läge är attraktivt med tunnelbana som på tio minuter tar oss in till Stockholms innerstad, en lång kustremsa mot havet samt stora grönområden.

Vi skall värna om det unika natur- och kulturarv som finns i Danderyd; vi motsätter oss därför vidlyftiga byggplaner för kommunen. Storskaligt byggande i Danderyd ligger inte i Danderydsbornas intresse och vi har inte, vad än regeringen eller företrädare för Stockholmsregionen hävdar, någon skyldighet att bygga bort bostadsbristen i Stockholmsområdet.

Vi vill skapa ett samhälle där alla skall kunna leva ett värdigt liv oavsett förutsättningar. Samtidigt är det viktigt att det lönar sig att arbeta och utbilda sig. Vi motsätter oss ett samhälle där individen fördummas och görs beroende av staten eller kommunen; målet måste vara att klara sig själv. För att främja detta ser vi väldigt positivt på ökat medborgarinflytande och större transparens från kommunen i viktiga frågor.

Vi menar att vikten av samhörighet och gemenskap inte får förringas, då den skapar den solidaritet som i sin tur ligger till grund för välfärdsstaten. Demokrati, yttrandefrihet, sekularism samt sexuella minoriteters och handikappades lika rättigheter är självklarheter och inget samhället någonsin får tumma på.

Vi vill ha ett jämlikt samhälle där pojkar och flickor ges samma förutsättningar, men motsätter oss speciella genusperspektiv och liknande läror som saknar vetenskaplig grund, vilka vi anser förnekar människans natur. Vi ser det som självklart att alla respekteras och behandlas lika oavsett sexuell läggning eller religion, men anser inte att positiv särbehandling bidrar till detta.

Bebyggelse

Trots att Danderyd är en av Sveriges mest tätbebyggda kommuner så kännetecknas den av att stora delar av bebyggelsen är omgiven av en grön och lummig miljö, uppbyggd utifrån trädgårdsstadens ideal där bebyggelsen är utformad efter naturens förutsättningar.

Under de givna förutsättningarna anser Sverigedemokraterna att Danderyd till stor del är färdigbebyggt. En omfattande och ogenomtänkt utbyggnad riskerar att förstöra Danderyds unika karaktär. All fortsatt utbyggnad måste ske varsamt och förtätning bör endast ske i begränsad omfattning.

Danderyd har en till stora delar unik bebyggelsehistorik. De många, ur historiskt och kulturellt hänseende, värdefulla byggnader och anläggningar som finns i Danderyd måste bevaras för kommande generationer av Danderydsbor. Vi motsätter oss därför av principiella skäl de rivningar av äldre bebyggelse som den styrande koalitionen har föreslagit under den senaste mandatperioden.

Naturreservat, parker och grönområden är viktiga för Danderyds karaktär och måste bevaras.  Att t.ex. med bebyggelse inkräkta på Rinkebyskogen, Danderyds största kvarvarande grönområde och en del i en av Stockholmregionens gröna kilar, Rösjökilen, är därför otänkbart för oss.

Vi vill införa så kallad kulturell planering. En metod som vid nybyggnation tittar på ett antal värden i nära samarbete med kommuninvånarna och då inte minst de som direkt påverkas av kommande byggnadsbeslut.

 

Nej till:

 • Intrång och förtätning av villastaden
 • Intrång i grönområden
 • Storskaliga byggen vid Kevinge golfbana och Nora torg enligt den styrande koalitionens förslag (för stort och dåligt förankrat).

 

Ja till:

 • Kulturell planering vid nyprojektering.
 • Utökad medborgardialog samt medborgarinflytande.
 • Viss exploatering och utveckling mellan Danderyds sjukhus och Mörby Centrum. (Vid en tunnelläggning av E18 är det här man kan tänka sig väl genomtänkt flerfamiljsbebyggelse.)

Bostäder

Nybyggnation för flykting– eller asylmottagande motsäger vi oss principiellt. Detta har flera anledningar. För det första anser vi att migrationspolitiken som i dagsläget förs på riksplan är negativ både för Sverige och för merparten av de nödställda i världen. Det är, vilket vi påpekat i årtionden, ohållbart att lyfta in stora mängder människor i vårt generösa välfärdssystem som inte kommer in i samhället och kan bidra. Samtidigt drar man ned på medlen för att hjälpa de människor som inte har råd eller kan ta sig hit. Det är en cynisk och inhuman politik som inte bara är en katastrof för de krisdrabbade områdena, utan även vårt eget land. Därför är det vår skyldighet att inte bidra till denna utveckling lokalt. Vi ser också exempel på närliggande kommuner där denna typ av mottagande skapat stora problem; såväl socialt som ekonomiskt.

Förutom det kostnadsineffektiva med mottagande i Danderyd, med tanke på extremt höga mark- och bostadspriser, så finns det dessutom negativa effekter för Danderydsborna. Både när kommunen bygger modulhus och köper bostadsrätter får detta oönskade konsekvenser för invånarna. I det ena fallet sänker man de närboendes bostadsvärde; i det andra konkurrerar man på ojämlika villkor med medborgarna om det begränsade antalet lägenheter som finns i kommunen.

Vi ställer oss även negativa till byggande av större hyresrättskomplex i Danderyd då de historiskt ofta har lett till social oro. Dessutom menar vi att det är en socialistisk fälla för unga och lågavlönade och att det långsiktigt är att föredra att äga sitt boende. Men med anledningen av att det är väldigt svårt för unga och lågavlönade att kunna köpa dyra bostadsrätter menar vi att möjligheten till billigare enklare bostadsrätter bör undersökas.

 

Nej till:

 • Skattefinansierade bostäder åt utländska medborgare.
 • Hyresrättskomplex.
 • Av kommunen villkorade lägenheter till bostadssociala ändamål i de mest attraktiva/dyra områdena.

Ja till:

 • Omvandling av modulbostäder, som redan har byggts av den styrande koalitionen, till bostäder för Danderyds ungdomar. (Eventuellt som studentlägenheter eller om det skulle vara möjligt att göra om till någon form av bostadsrätter för ungdomar)
 • Billigare, enklare bostadsrätter.

 

Infrastruktur

Den miljöeffekt en överdäckning av E18 skulle få på kommunen är självklart positiv. Förutom att få ordning på problemet med buller och farliga partiklar så frigörs mark som kan användas till spännande utveckling av kommunen, t.ex. cykelstråk, parker och grönområden. Vid en första anblick är naturligtvis en lång tunnel genom Danderyd attraktivare än en kort. Det är väl knappas någon i kommunen som inte gärna blir av med E18. Men förstår alla konsekvenserna? Vi tror inte det. Tittar man närmare på frågeformulering i enkäter och hur de olika förslagen presenteras i olika sammanhang så är det väldigt lätt att vilja ha en lång tunnel. Den löser ju buller och partikelproblemet samtidigt som den skapar massor av ny mark för kommunen att utveckla. Dessutom är den billigast per meter. Det som inte är lika lätt att ta till sig är vad det kostar, eller de finansiella riskerna med ett sådant stort projekt. En lång tunnel kräver cirka 11 000 nya bostäder för att finansieras. Det skulle innebära en fördubbling av Danderyds invånarantal. Vilka konsekvenser får det?

 • Hur påverkar det befintliga fastighetspriser?
 • Vilka konsekvenser får det ökade trycket på den kommunala verksamheten?
 • Vilka konsekvenser får det ökade trycket på de grönområden vi har inom kommunen.
 • Vilka är det som kommer? Idag går t ex i vissa kommuner upp till 40 % av kommunala bostäder till utländska medborgare med förtur.
 • Vad får det för konsekvenser för skattesatsen?
 • Klarar Danderyd att behålla sin karaktär?
 • Hur länge har vi en byggplats mitt i kommunen om samtidigt prisbilden skall hållas uppe?
 • Vilka finansiella risker finns när Danderyds kommun blir ansvarig för ett mångmiljardprojekt som löper över många år?

Kommunfullmäktige valde i mars att gå vidare med endast två alternativ. Den långa tunneln eller ingen tunnel alls. Sverigedemokraterna som enda parti yrkade på att även det kortare tunnelalternativet skulle utredas vidare då vi menar att det är högst intressant att lägga E18 i tunnel förbi Danderyds sjukhus och Mörby, ett område där försiktig exploatering är möjlig.

Vi anser att frågan om en tunnelläggning är så pass viktig för invånarna att en folkomröstning i saken är nödvändig, och att denna måste föregås av en tydlig och nyanserad informationskampanj där även de negativa effekterna klart och tydligt redogörs.

 

Ja till:

 • Fortsatt utredning av tunnelläggning av E18
 • Folkomröstning om E18
 • Tunnelbana till Täby
 • Infartsparkering för först och främst Danderydsbor.

Nej till:

 • Fördubbling av Danderyds invånarantal.
 • Ökat tryck på bussterminalen vid Danderyds sjukhus.
 • Att Roslagsbanan utvecklas till enda spårbundna kommunikation norrut.

Trygghet

Danderyd är, till skillnad från många andra kommuner i Stockholmsområdet, fortfarande relativt förskonat från allvarlig våldsbrottslighet, även om det har varit ett flertal oroväckande incidenter under 2017. Sverigedemokraterna i Danderyd menar att det är naivt att tro att Danderyd är en isolerad ö som inte påverkas av samhällets utveckling. Det är alltmer uppenbart att den ökade brottsligheten, och otryggheten, även påverkar Danderydsborna. T.ex. så kan man konstatera att antalet bostadsinbrott har ökat kraftigt de senaste åren och att Danderyd idag är den kommun som har näst mest villainbrott (per hushåll) i hela landet.

I grund och botten är brottsbekämpning en statlig angelägenhet. Samtidigt är det så att i den mån staten inte klarar av sitt åtagande så måste kommunen kliva in. För oss är det en självklar del av samhällskontraktet mellan kommun och skattebetalare.

Vi menar att alla kommuner har en skyldighet att garantera sina invånare trygghet. Vi vill därför se ökade satsningar på trygghetsskapande åtgärder, t.ex. kommunala väktare som utför rondering i områden som är särskilt utsatta för inbrott och införande av trygghetsnummer dit man kan vända sig om något inte står rätt till. Kameraövervakning är en annan ur trygghetsperspektiv bra lösning på vissa platser, även om begränsningarna i lagstiftningen förmodligen kommer att förhindra att kameraövervakning används i större utsträckning.

Med tiggeriet följer brottslighet och otrygghet. Idag är det t.ex. många Danderydsbor som drar sig för att använda sig av återvinningsstationerna p.g.a. aggressiva tiggare.  Sverigedemokraterna Danderyd menar att det är dags att få bort det organiserade tiggeriet från Danderyd. Vi menar att även om det inte finns legala förutsättningar för ett totalförbud av tiggeri så finns det möjlighet för kommunen att agera. T.ex. så vill vi se att brott mot de lokala ordningsstadgarna avseende icke tillståndsgiven penninginsamling (s.k. aktivt tiggeri) beivras och att möjligheterna att begränsa passivt tiggeri runt platser där det rör sig mycket folk, t.ex. Mörby Centrum och Danderyds sjukhus, p.g.a. risk för ordningsstörning utreds grundligt.

 

Ja till:

 • Kommunala väktare
 • Trygghetsnummer
 • Kameraövervakning
 • Lokal polisstation
 • Ökad polisnärvaro i Danderyd

Nej till:

 • Tiggeri

 

 

Ålderdom

Äldrevården är en av våra hjärtefrågor. Varje svensk ska känna en trygghet i att samhället, efter ett långt arbetsliv, uppfyller sina förpliktelser i form av pension och omsorg. Detta är viktigt ur många aspekter, såväl moraliska som praktiska.

Att stat och kommun uppfyller samhällskontraktet är av yttersta vikt för en känsla av samhörighet och solidaritet, och således för att motivera bidragande till samhället i form av beskattning och andra förpliktelser som försvarsplikt och laglydighet. Tar vi inte hand om våra gamla finns ingen anledning för de unga att förvänta sig att de blir omhändertagna när de uppnår samma ålder. Detta urholkar förtroende mellan stat och individ, och därför på sikt viljan att solidariskt bidra.

 

Rent moraliskt är det vår skyldighet att ge äldre generationer den uppskattning och hjälp de förtjänar: Vårt välstånd bygger i hög grad på deras uppoffringar och möda. Vi har således de äldre att tacka, inte bara för vårt materiella välstånd utan även vår frihet och vår demokrati – en tacksamhet som vi menar sträcker sig bortom de nu levande och som vi upprätthåller genom tradition och kultur.

Vi anser därför att det är fullständigt oacceptabelt att Danderyds kommun fortfarande inte kan erbjuda korttidsboende inom kommungränsen utan måste köpa platser utanför kommunen (primärt i Farsta). Att bli placerad i en annan kommun påverkar dessutom inte bara patienten, utan även de anhöriga som många gånger måste resa långt för att kunna hälsa på sin make/maka/förälder.  Vi anser att tillgång till korttidsboende inom kommunen är en rättighet för den generation som har varit med och byggt upp Danderyd. Hade den styrande koalitionen haft den politiska viljan så hade Danderyds kommun haft tillräckligt med korttidsboenden inom kommunens gr’mser. Istället har man valt att satsa på kostsamma modulhusbyggen för migranter, personer utan koppling till Danderyd och som aldrig har betalat en krona i skatt här. Det vill vi ändra på.

 

Ja till:

 • Korttidsboende i Danderyd

Nej till:

 • Långa resor till andra kommuner för anhöriga

 

Invandring

Massinvandringen är ett problem som berör alla kommuner, om än i varierande skala. Danderyd har hittills varit tämligen förskonad från invandringens negativa konsekvenser, vilka är tydliga i kommuner med ett högt mottagande. Samtidigt är invandringen en ödesfråga för Sverige i stort – varför det åligger varje kommun att göra det som står i deras makt för att hejda utvecklingen. Därför motsäger vi oss regeringens påtvingade mottagning och kommer i fortsättningen göra allt i vår makt för att så långt som möjligt hindra ytterligare bidrags- eller asylinvandring till Danderyd.

Vi vill som enda parti införa ett mångkulturellt bokslut där kommunen tvingas redovisa alla kostnader för invandringen; både de primära i form av mottagande men även sekundära i form av ökad belastning på välfärds– och fördelningssystemen, både på kort och lång sikt. Övriga partier, med Moderaterna i spetsen, har under lång tid hävdat att massinvandringen är ekonomiskt lönsamt men har numera tvingats att erkänna att den förda massinvandringspolitiken innebär enorma kostnader. Det är därför föga förvånande att vi inte har fått igenom förslaget i kommunfullmäktige, men än är inte sista ordet sagt i frågan.

I den mån Danderyd fortsatt kommer tvingas ta emot invandrare vill vi inte vara med och sprida den skadliga signalpolitik, vilken lockar människor till livsfarliga strapatser över t.ex. medelhavet, som gör gällande att Sverige är ett paradis med gratis lägenheter och generösa bidrag. Vi vill istället lägga ersättningar och förmåner på en absolut minimumnivå. Vidare bör boendet vara tillfälligt och av så enkel beskaffenhet som möjligt (t.ex. husvagnar, tält och sovsalar). Vi vill fokusera på att erbjuda skydd för de verkligt nödställda på plats samtidigt som vi avskräcker ekonomiska migranter.

I närtid är därför vårt absolut viktigaste mål att fortsätta jobba för att inga nya flyktingboenden etableras i kommunen. Den dagen Sverige återigen för en ansvarsfull invandringspolitik med kvotflyktingar utpekade av FN och en nivå där samhället har en chans att assimilera dessa, kommer vi i Sverigedemokraterna Danderyd vara positiva till att även vi ska hjälpa till.

 

Ja till:

 • Förberedelseskola för nyanlända. (En förberedelseskola skyddar den ordinarie skolan från elever som ännu inte kan ta till sig utbildningen. Samtidigt ges den nyanlända en chans att i egen takt komma upp till en språk- och kunskapsnivå som är nödvändig för att tillgodose sig den ordinarie skolan)

Nej till:

 • Kommunalt finansierad hemspråksundervisning. (En dyr lyx vi inte har råd med och som dessutom inte gagnar integrationen.)
 • Kommunalt finansierade bostäder till utländska medborgare.

 

Skola

Danderyd är en kommun med unika förutsättningar. Till skillnad från ett växande antal kommuner i landet har Danderyd inte stora, etablerade utanförskapsområden. Ett gott elevunderlag och engagerade föräldrar har i Danderyd gett en överlag trygg uppväxtmiljö och goda skolresultat, trots lägre skolresurser per barn. I en allt mer föränderlig omvärld, där det kommunala självbestämmandet samtidigt begränsats av riksdagsmajoriteten, kan dock detta inte tas för givet. Kommunen kommer att ställas inför nya utmaningar och riskerar som så många andra kommuner att en allt större del av budgeten styrs bort från den ordinarie kärnverksamheten till förmån för särintressen.

Barnomsorg och skolor ska vara individanpassade med en verksamhet för barn och elevers bästa. Högpresterande såväl som lågpresterande elever ska kunna få stöd och stimulans.

Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnad bråkiga elevers behov. Kommunen bör ha beredskap för att erbjuda en jourskola dit stökiga elever kan hänvisas under kortare eller längre perioder. Mobbaren skall ta konsekvenserna, inte den mobbade.

Skolan bör lära ut den verkliga innebörden av demokrati, kritiskt tänkande och respekt för andras åsikter. Åsiktsfrihetens betydelse bör betonas och skolan bör inte styra eleverna i riktning till eller från den ena eller andra politiska uppfattningen.

Det kraftigt ökade mottagandet av nyanlända börjar nu att märkas i Danderyds kommunala skolenheter. En av Danderyd kommuns viktigaste uppgifter gentemot invånarna kommer därför vara att tillse att ordinarie skolan och elever påverkas så lite som möjligt i undervisningen samt se till att kontakterna mellan nyanlända elever och övriga elever blir så friktionsfria som möjligt. Vi förespråkar därför det vi kallar för en förberedelseskola där man går till man klarar ordinarie skolans krav på språk och kunskap. På så vis skyddar vi den ordinarie skolan samtidigt som vi ger den nyanlända en chans att komma ifatt samt anpassa sig till majoritetssamhället. Ett sätt för kommunerna att genomföra relativt snabba, men effektiva, reformer är även att stärka samhällsorienteringen för nyanlända skolelever.

Hemspråksundervisning och introduktionsklasser för nyanlända blir ett allt mer aktuellt ämne, även för Danderyd under Moderaternas styre. Hemspråksundervisningen tar allt större resurser i anspråk. Sverigedemokraterna förordar därför att kommunerna bör utöva påtryckningar på staten så att hemspråksundervisningen avskaffas (de nationella minoritetsspråken undantagna). Vi anser att det är fel att verksamheten är skattefinansierad.

Skolmaten ska genomgående ha högt näringsvärde, vara svensk och närproducerad, ekologiskt framställd och helt gratis för eleverna. Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, t.ex. ritualslakt, ska inte förekomma i kommunens skolor eller annan verksamhet.

Kommunen har höjt lärarlönerna för att attrahera bra kompetens till kommunen vilket är positivt. En annan konkurrensfördel som vi borde kunna jobba med för att attrahera kompetenta lärare är arbetsklimatet. Tyvärr dras det i dagsläget ner av för hög arbetsbelastning.

 

Ja till:

 • Förberedelseskolla för nyanlända. (En förberedelseskola skyddar den ordinarie skolan från elever som ännu inte kan ta till sig utbildningen. Samtidigt ges den nyanlända en chans att i egen takt komma upp till en språk och kunskapsnivå som är nödvändig för att tillgodose sig den ordinarie skolan)
 • Jourskola för stökiga elever. De som inte uppför sig och följer regler skall plockas bort.
 • Ökad administrativ personal.
 • Traditionella skolavslutningar

 

Nej till:

 • Att lägga integrationsansvar på skolan.
 • Genuspedagogik i våra skolor
 • Skattefinansierad hemspråksundervisning

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebyggelse

Danderyd är en unik plats som innehåller många, ur historiskt och kulturellt hänseende, värdefulla byggnader och anläggningar. Vi anser därför att Danderyd är, mer eller mindre, färdigbyggt. I den mån nybyggnation sker, så måste man gå försiktigt och betänksamt fram för att bevara Danderyds karaktär som villastad. Vi bygger för Danderyd och vi vill inte se kommunalt subventionerade bostäder åt utländska medborgare.

Trygghet

Danderyd är, till skillnad från många andra kommuner i Stockholmsområdet, fortfarande relativt förskonad från allvarlig brottslighet. Samtidigt så är det naivt att tro att Danderyd är en isolerad ö som inte påverkas av samhällets utveckling. Det är alltmer uppenbart att den ökade brottsligheten, och otryggheten, även påverkar Danderydsborna. T.ex. så kan man konstatera att antalet bostadsinbrott har ökat kraftigt de senaste åren och att Danderyd idag är den kommun som har näst mest villainbrott (per hushåll) i hela landet.I grund och botten är brottsbekämpning en statlig angelägenhet. Samtidigt är det så att i den mån staten inte klarar av sitt åtagande så måste kommunen kliva in. För oss är det en självklar del av samhällskontraktet mellan kommun och skattebetalare. Vi menar att alla kommuner har en skyldighet att garantera sina invånare trygghet. Vi vill därför se ökade satsningar på trygghetsskapande åtgärder. Det kan t.ex. handla om kommunala väktare som utför rondering i områden som är särskilt utsatta för inbrott och införande av trygghetsnummer. Vi vill även att ett kommunalt mål att minska bostadsinbrotten i kommunen införs. Vi anser att om Danderyd fortsatt skall vara en attraktiv kommun att bo i så måste inbrotten minska.

Kultur

Värna våra traditioner och kulturarv

E18

Vid en första anblick så är naturligtvis en lång tunnel genom Danderyd attraktivare än en kort. Det är väl knappas någon i kommunen som inte gärna blir av med E18. Men förstår alla konsekvenserna? Nej det tror vi inte. Tittar man närmare på frågeformulering i enkäter och hur de tre olika förslagen presenteras i olika sammanhang så är det väldigt lätt att vilja ha en lång tunnel. Den löser ju buller och partikelproblemet samtidigt som den skapar massor av ny mark för kommunen att utveckla. Det poppar säkert upp lika många idéer som vi har invånare om vad vi kan göra med den nya marken. Men så enkelt är det inte. Vi är bakbundna av sådana tråkiga saker som finansiering och ekonomi. Det hela måste ju betalas och nu blir det svårare att hänga med. Det som inte är lika lätt att ta till sig är vad det kostar. En lång tunnel kräver cirka 11000 nya bostäder för att finansieras. Det är nära en fördubbling av Danderyds invånarantal. Vilka konsekvenser får det?

 • Hur påverkar det befintliga fastighetspriser?
 • Vilka konsekvenser får det enormt ökade trycket på den kommunala verksamheten?
 • Vilka är det som kommer? Idag går i vissa kommuner t ex upp till 40 % av kommunala bostäder till utlänningar. Vad får det för konsekvenser för Danderyd och för skattesatsen?
 • Riskerar vi som så många andra kommunen sociala problemområden?
 • Klarar Danderyd att behålla sin karaktär?
 • Hur länge har vi en byggplats mitt i kommunen?
 • Hur lång tid måste det få ta att bygga för att det skall gå att hålla uppe prisbilden?

Invandring

Sverige har de senaste åren haft en kraftig invandring. Vi Sverigedemokrater motsäger oss denna invandring eftersom vi anser att den är direkt skadlig för Sverige, både ekonomiskt och kulturellt. En av effekterna av dagens alltför generösa invandring är bostadsproblemet. Staten för över ansvaret för bostäder på kommunerna som tvingas köpa, bygga samt kvotera bort hyresrätter ur sina kommunala bostadsbolag. I Danderyd är det redan ont om bostäder och kommunen äger inget bostadsbolag. Idag köper Danderyd dyra bostadsrätter för skattepengar för att möta kravet på att ta emot människor med permanent uppehållstillstånd. Danderyd har ett av Sveriges högsta bostadspriser och dessutom få arbeten att erbjuda människor utan utbildning och språkkunskaper.

Samtliga övriga partier i Danderyds kommunfullmäktige ställer sig bakom denna invandringspolitik. Dessutom öronmärker man nybyggda lägenheter till utländska bidragstagare. Det är en socialism som vi inte ställer oss bakom. Sverigedemokraterna Danderyd anser att en förutsättning för att bevara Danderyds unika fördelar är att vi går mycket försiktigt fram i bostadsbyggande och att vi ska sträva efter att alla som flyttar hit kan stå på egna ben.

Dessutom vill vi inte heller se främmande kulturer eller religioner påverka vår vardag negativt. Vårt öppna och fria samhälle är resultatet av våra förfäders hårda arbete. Vi vill till exempel inte se en tillbakagång där flickor och kvinnor begränsas i fråga om klädsel, deltagande i gymnastik och simning. För ett tryggt och öppet samhälle förutsätts att invånarna delar värderingar och viljan att känna tillit till sin granne. Vi tror att homogenitet är en förutsättning för att Danderyd även i framtiden ska vara en av Sveriges mest attraktiva kommuner. Sverigedemokraterna värnar om välfärdsstaten, såväl i Danderyd som i hela Sverige.