Vår politik | Sverigedemokraterna i Danderyd

Vår politik

Danderyd:

Bebyggelse

Danderyd är en unik plats som innehåller många, ur historiskt och kulturellt hänseende, värdefulla byggnader och anläggningar. Vi anser därför att Danderyd är, mer eller mindre, färdigbyggt. I den mån nybyggnation sker, så måste man gå försiktigt och betänksamt fram för att bevara Danderyds karaktär som villastad. Vi bygger för Danderyd och vi vill inte se kommunalt subventionerade bostäder åt utländska medborgare.

Trygghet

Danderyd är, till skillnad från många andra kommuner i Stockholmsområdet, fortfarande relativt förskonad från allvarlig brottslighet. Samtidigt så är det naivt att tro att Danderyd är en isolerad ö som inte påverkas av samhällets utveckling. Det är alltmer uppenbart att den ökade brottsligheten, och otryggheten, även påverkar Danderydsborna. T.ex. så kan man konstatera att antalet bostadsinbrott har ökat kraftigt de senaste åren och att Danderyd idag är den kommun som har näst mest villainbrott (per hushåll) i hela landet.I grund och botten är brottsbekämpning en statlig angelägenhet. Samtidigt är det så att i den mån staten inte klarar av sitt åtagande så måste kommunen kliva in. För oss är det en självklar del av samhällskontraktet mellan kommun och skattebetalare. Vi menar att alla kommuner har en skyldighet att garantera sina invånare trygghet. Vi vill därför se ökade satsningar på trygghetsskapande åtgärder. Det kan t.ex. handla om kommunala väktare som utför rondering i områden som är särskilt utsatta för inbrott och införande av trygghetsnummer. Vi vill även att ett kommunalt mål att minska bostadsinbrotten i kommunen införs. Vi anser att om Danderyd fortsatt skall vara en attraktiv kommun att bo i så måste inbrotten minska.

Kultur

Värna våra traditioner och kulturarv

E18

Vid en första anblick så är naturligtvis en lång tunnel genom Danderyd attraktivare än en kort. Det är väl knappas någon i kommunen som inte gärna blir av med E18. Men förstår alla konsekvenserna? Nej det tror vi inte. Tittar man närmare på frågeformulering i enkäter och hur de tre olika förslagen presenteras i olika sammanhang så är det väldigt lätt att vilja ha en lång tunnel. Den löser ju buller och partikelproblemet samtidigt som den skapar massor av ny mark för kommunen att utveckla. Det poppar säkert upp lika många idéer som vi har invånare om vad vi kan göra med den nya marken. Men så enkelt är det inte. Vi är bakbundna av sådana tråkiga saker som finansiering och ekonomi. Det hela måste ju betalas och nu blir det svårare att hänga med. Det som inte är lika lätt att ta till sig är vad det kostar. En lång tunnel kräver cirka 11000 nya bostäder för att finansieras. Det är nära en fördubbling av Danderyds invånarantal. Vilka konsekvenser får det?

  • Hur påverkar det befintliga fastighetspriser?
  • Vilka konsekvenser får det enormt ökade trycket på den kommunala verksamheten?
  • Vilka är det som kommer? Idag går i vissa kommuner t ex upp till 40 % av kommunala bostäder till utlänningar. Vad får det för konsekvenser för Danderyd och för skattesatsen?
  • Riskerar vi som så många andra kommunen sociala problemområden?
  • Klarar Danderyd att behålla sin karaktär?
  • Hur länge har vi en byggplats mitt i kommunen?
  • Hur lång tid måste det få ta att bygga för att det skall gå att hålla uppe prisbilden?

Invandring

Sverige har de senaste åren haft en kraftig invandring. Vi Sverigedemokrater motsäger oss denna invandring eftersom vi anser att den är direkt skadlig för Sverige, både ekonomiskt och kulturellt. En av effekterna av dagens alltför generösa invandring är bostadsproblemet. Staten för över ansvaret för bostäder på kommunerna som tvingas köpa, bygga samt kvotera bort hyresrätter ur sina kommunala bostadsbolag. I Danderyd är det redan ont om bostäder och kommunen äger inget bostadsbolag. Idag köper Danderyd dyra bostadsrätter för skattepengar för att möta kravet på att ta emot människor med permanent uppehållstillstånd. Danderyd har ett av Sveriges högsta bostadspriser och dessutom få arbeten att erbjuda människor utan utbildning och språkkunskaper.

Samtliga övriga partier i Danderyds kommunfullmäktige ställer sig bakom denna invandringspolitik. Dessutom öronmärker man nybyggda lägenheter till utländska bidragstagare. Det är en socialism som vi inte ställer oss bakom. Sverigedemokraterna Danderyd anser att en förutsättning för att bevara Danderyds unika fördelar är att vi går mycket försiktigt fram i bostadsbyggande och att vi ska sträva efter att alla som flyttar hit kan stå på egna ben.

Dessutom vill vi inte heller se främmande kulturer eller religioner påverka vår vardag negativt. Vårt öppna och fria samhälle är resultatet av våra förfäders hårda arbete. Vi vill till exempel inte se en tillbakagång där flickor och kvinnor begränsas i fråga om klädsel, deltagande i gymnastik och simning. För ett tryggt och öppet samhälle förutsätts att invånarna delar värderingar och viljan att känna tillit till sin granne. Vi tror att homogenitet är en förutsättning för att Danderyd även i framtiden ska vara en av Sveriges mest attraktiva kommuner. Sverigedemokraterna värnar om välfärdsstaten, såväl i Danderyd som i hela Sverige.