Vision för Danderyd | Sverigedemokraterna i Danderyd

Vision för Danderyd

Vår vision är att Danderyd förblir en välfungerande och välmående kommun vars grund
bygger på trygghet, tradition och gemenskap – såväl för ung som för gammal. För att lyckas
måste kommuninvånarna känna delaktighet, samhörighet, samt ges inflytande i
övergripande beslut som rör deras liv, vardag och framtid. Vi ser framför oss en kommun med
mångfald, men ställer oss klart negativa till mångkulturalism.
De människor som kommer hit för att stanna bör i största möjliga mån assimileras. Därför ska
kommunen inte aktivt delta i, eller finansiera – utöver vad lagen kräver – t.ex. hemspråk och
andra åtgärder som undergräver assimilering. Kommunen är, och skall vara självständig,
samtidigt som vi måste förstå och ta hänsyn till vår geografiska placering. Vi gränsar till
Stockholm och ett antal andra stora kommuner vilket påverkar oss på olika sätt. Vårt läge är
attraktivt med tunnelbana som på tio minuter tar oss in till Stockholms innerstad, en lång
kustremsa mot havet samt stora grönområden.
Vi skall värna om det naturarv vi har, men samtidigt inte vara rädda för att utvecklas med
regionen. Det är viktigt att vi i kommunen ligger steget före, så att vi kan anpassa vår
bebyggelse och miljö på ett sätt vi själva anser bäst innan regionens expansion påtvingar oss
förändringar vi inte kan påverka.
Vi vill skapa ett samhälle där alla skall kunna leva ett värdigt liv oavsett förutsättningar.
Samtidigt är det viktigt att det lönar sig att arbeta och att utbilda sig. Vi motsätter oss ett
samhälle där individen fördummas och görs beroende av staten eller kommunen; målet
måste vara att klara sig själv. För att främja detta ser vi väldigt positivt på ökat
medborgarinflytande och större transparens från kommunen i viktiga frågor.
Vi menar att vikten av samhörighet och gemenskap inte får förringas, då den skapar den
solidaritet som i sin tur ligger till grund för välfärdsstaten. Demokrati, yttrandefrihet, sekularism
samt sexuella minoriteters och handikappades lika rättigheter är självklarheter och inget vi
någonsin får tumma på.
Vi vill ha ett jämlikt samhälle där pojkar och flickor ges samma förutsättning, men motsäger
oss speciella genusperspektiv och liknande läror som saknar vetenskaplig grund, vilka vi
anser förnekar människans natur. Vi ser det som självklart att alla respekteras och behandlas
lika oavsett sexuell läggning eller religion, men anser inte att positiv särbehandling bidrar till
detta.